Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Ευθύμιος Πολιτόπουλος

Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης

Μέλη: Δημήτρης Πέγιος, Ευριπίδης Τσιμπανάκος, Νικόλαος Σπυριδάκης